Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

1. PLATNOSŤ

Obchodné a dodacie podmienky sa vzťahujú na všetok sortiment tovaru predávaného firmou Hriňovské strojárne, a.s. fyzickým a právnickým osobám. Obchodné a dodacie podmienky tvoria záväznú
časť jednotlivých kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Objednávka materiálov musí byť realizovaná písomnou formou, faxom alebo e-mailom. Musí
obsahovať: názov firmy, IČO, DIČ, bankové spojenie, telefonické a faxové spojenie, miesto určenia
dodávky a požadovaný termín.
U objednávok nad 1 500 EUR môže dodávateľ požadovať uzavretie kúpnej zmluvy.
Objednávkou potvrdzuje odberateľ svoj súhlas s obchodnými a dodacími podmienkami.

3. DODACIE PODMIENKY A CENA

Dodacie podmienky a cena sú stanovené v súlade s INCOTERMS 2010 na základe dohody zmluvných strán.
Ak prepravu zabezpečuje odberateľ, tento je povinný tovar prevziať do 5 dní od obdržania avíza o pripravenosti tovaru na prevzatie, ináč bude dodávateľ oprávnený:

  • odoslať materiál na náklady kupujúceho, alebo
  • uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch na riziko kupujúceho a pri skladových nákladoch 0,5 EUR za každú začatú tonu a deň

4. DODACIE TERMÍNY

Dodací termín je stanovený dohodou medzi dodávateľom a odberateľom

5. ZÁRUKA

Predávajúci ručí za tovar do 12 mesiacov od uvedenia produktu do užívania, avšak maximálne 15 mesiacov od termínu dodania.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

  • platba v hotovosti pri osobnom odbere
  • platba vopred na základe predfaktúry (prevzatie materiálu je možné na základe predloženia výpisu z účtu o zaplatení)
  • formou bezhotovostnej platby prevodným príkazom (táto forma úhrady je možná len na základedlhodobej spolupráce a pri zachovaní dobrej platobnej disciplíny).

Odbery na faktúru sa realizujú so splatnosťou 20 dní netto. V prípade omeškania splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať 0.05% za každý deň omeškania úhrady a ďalší materiál bude posielaný len hotovostne bez výhod uvedených v tomto bode.

7. ZĽAVY

Množstevné zľavy a zľavy za individuálne odbery sú dojednané individuálne. Zľavy neplatia pri oneskorených platbách až do vyrovnania záväzku.

8. VLASTNÍCKE PRÁVA

Odberateľ získava vlastnícke právo na materiál až po úplnom zaplatení tovaru.

9. REKLAMÁCIE

Odberateľ je povinný pri prevzatí materiálu skontrolovať úplnosť a správnosť dodávky a prípadné závady ihneď nahlásiť dodávateľovi. Prevzatím materiálu odberateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť dodávky. Odberateľ má právo reklamovať materiál, ktorý preukázateľne nespĺňa technické a kvalitatívne parametre deklarované výrobcom.
Odberateľ tak musí urobiť ihneď po zistení závady písomnou formou a predložením vzorky materiálu a faktúry. Pri oprávnenej reklamácií bude navrhnutý spôsob riešenia, a to formou zľavy z kúpnej ceny, výmenou alebo vrátením kúpnej ceny formou dobropisu. Reklamácie sú riešené v čo najkratšom termíne, najviac do 30 dní.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od dátumu vyhlásenia a materiál je dodávaný
výhradne za vyššie uvedených podmienok.
Tieto podmienky sú platné, pokiaľ neboli odberateľovi písomne potvrdené iné podmienky.